BƏDİİ ƏDƏBİYYAT

1240 Azərbaycanın klassik ədəbiyyatı kitabxanası.B.Elm 1985
1268 Cavid H. “Seçilmiş əsərləri” B.Azərnəşr 1975
3435 Q.Çulkov “stixi i dramı” tom I
1784 Əfəndiyev İ. “Seçilmiş əsərləri” B.Yazıcı 1984
3574 Fredro A. “Komedii” M.iskusstvo 1956
3400 Friş A. “çem boqat çelovek” M.1963
1983 Fizuli M. “Seçilmiş əsərləri”, B.Az SSR Elemlər Akademiyası Nəşriyyatı.1958
2978 Gəncəvi N. “Seçilmiş əsərləri” B.Azərnəşr 1941
1297 Gəncəvi N. “Lirika, sirlər xəzinəsi, iskəndərnamə” B.Yazıcı 1988
2486 Hüqo U. “Səfillər” B.Az.Dövlət nəşriyatı.1964
2529 Haqverdiyevin Ə. “Seçilmiş əsərləri”, B.Az.Dövlət Nəşriyatı. 1986
2537 Hacıbəyov Ü. “Seçilmiş əsərləri”, B.Yazıcı 1925
1767 İbrahimov M. “Seçilmiş əsərləri” B.Azərnəşr 1954  
3573 Kostlov M. tom I.M.iskusstvo 1957
2765 Qoqol N.V. “Seçilmiş əsərləri” B.Azərnəşr 1953
2526 Quseyn M. “Utro” B.Azərnəşr.1959
1786 Məmmədquluzadə C. “Seçilmiş əsərləri” B.Azərnəşr
1459 Nərimanov N. “Seçilmiş əsərləri” B.Azərnəşr 1956
1974 Ordubadi M.S. “Seçilmiş əsərləri”, B.Az.Dövlət Nəşriyatı. 1955
3486 Polonskiy Ya.P. “Lirika, proxa” M.Pravda 1984
3387 Parfenov A. “Kristofer Marlo” M.1964
2666 Rəhimov S. “Şamo”B.Azərnəşr.1940
3462 Solovyev U. “Pyesi” M.1950
2886 Tolstoy L.N. “Anna Korenina”B.Uşaq və gənclər nəşriyyatı. 1950
1280 Vurgun S. “Dram əsərləri” ” B.Azərnəşr 1955
2594 Vayseynberq L. “Kiçik bacı” B.Azərnəşr 1959
2858 Zərdabi H. “Seçilmiş əsərləri” B.Azərnəşr 1960