ƏDƏBİ TƏNQİD

1237 « Azərbaycan xalq dastanları ». B. «Yazıçı », 1980
2014 « Abdulla Şaiqin dünyagörüşü ». B. « Maarif », 1983
2261 « Bədii həqiqət uğrunda ». B. «Yazıçı », 1984
2018 « C. Cabbarlı dramaturgiyasında söz ». B. « Yazıçı », 1983
2295 Cəfər M. « Həmişə bizimlə » . B. «Yazıçı », 1980
2258 « Ədəbi şəxsiyyət və dil ». B. «Yazıçı », 1982
2190 « Ədəbi tənqid ». B. «Yazıçı », 1981
2012 Hacıyev Q. « Molla Nəsrəddin »- in dili və üslubu ». B. «Yazıçı », 1983
2313 Hüseynov F. « Satirik gülüşün qüdrəti ». B. «Yazıçı », 1983
2314 Hacıyev D. « Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi dram ». B. «Yazıçı », 1983
2056 Qarayev Y. « Ədəbi üfüqlər ». B. « Gənclik », 1985  
2010 Qiyasbəyli Z. « İmran Qasımov ». B. Yazıçı », 1983
2078 Mehdi F. « Bədii publisistika ». B. « Maarif», 1982
2070 Məmmədov Ə. « Azərbaycan bədii əsri XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəli ». B. « Elm », 1983
1265 Mütəllimov T. « Ə. B. Haverdiyevin poetikası » . B. «Yazıçı », 1988
1349 Nəbiyev B. « Söz ürəkdən gələndə ». B. «Yazıçı », 1984
2165 Səfərli Ə. « XVII – XVIII əsrlər Azərbaycan epik şeri ». B. «Yazıçı », 1982
1339 Seyidov Y. « Sözün qüdrəti ». B. «Yazıçı », 1983
2049 Vəliyev V. « Azərbaycan folkloru ». B. « Maarif », 1985
2032 Vəliyev K. « Dastan poetikası ». B. «Yazıçı », 1984