QƏZETLƏR

 

Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı( Azərbaycan dilində )

1. Abbasova E “ Keçmişin canlanan səhfələri “ . // “ Kommunist qəzeti “ -25 iyun 1969 cu il .

2. Bülbül . “ İlk təəssürat” . // “Bakı qəzeti “ – 25 iyun 1960 cı il .

3. Bülbül . “ Xoreoqrafıya sənətinin naliyyəti “ . // “Kommunist qəzeti “ -21 aprel 1940 cı il

4.Bədəlbəyli Ş. “ İldirımlı yollarla baleti Azərbaycan səhnəsində “ . // “ Kommunist
Azərbaycanı qəzeti “ -25 dekabr 1960 cı il .

5. Cahangirov C . “ Yeddi gözəl “ . // “ Bakı qəzeti “ -20 mart 1959 cu il .

6. Cahangirov C . “ Söyüdlər ağlamaz “ . // “ Kommunist qəzeti “ -26 iyun 1975 ci il .

7. Dadaşov S . “ Şərəfli yol “ . // “ Ədəbiyyat qəzeti “ -17 fevral 1957 ci il .

8. Ələsgərov S . “ Sevil “ . // “ Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti “ -9 yanvar 1959 cu il .

9. Hacıyev R . “Sənətin qüdrəti “ . // “Kommunist qəzeti “ – 3 iyul 1940 cu il .

10. Hacıbəyov Ü. “ Yaxşı başlanğıc “ . // “ Kommunist qəzeti “ -21 aprel 1940 .

11. İsrafilzadə Ə . “ Məhəbbət əfsanəsi “ . // “ Kommunist qəzeti “ - 29 dekabr 1962 ci il .

12. İbrahimov M . “ Dəyərli hədiyyə “ . // “Kommunist qəzeti “ - 20 aprel 1940 cı il .

13. Quliyev T . “ Azad “ . // “ Kommunist Azərbaycanı qəzeti“ - 14 yanvar 1958 ci il .

14. Mustafayev R . “ Aygün səhnəmizə xoş gəlib “ . // “ Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti “ -
10 mart 1973 cü il .

15. Niyazi . “ Məhəbbət dastanı “ . // “ Kommunist Azərbaycanı qəzeti “ - 25 yanvar 1968
ci il .

16. Sabit R . “ Nərgiz “ . // “ Kommunist Azərbaycanı qəzeti “ - 3 fevral 1938 ci il .


 ( Rus dilində )

17. Qadjibekov S . “Daisi “ . // “ Bakinskiy raboçiy qəzeti “ - 27 aprel 1956 cı il .

18. Qadjibekov S. “Sem karasavits”. // “Vışka qəzeti” – 27 dekabr 1952-ci il.

19. Karaqiçeva L. “Arşin mal alan”. // “Bakinistkiy rabaçiy qəzeti” – 27 yanvar 1953-cü il.

20. Kuliyev T . “ Qyulşen “ . // “ Molodyoj Azebaydjana“ - 20 mart 1956 ci il .