I ZAL

Azərbaycan peşəkar teatrının yaranma tarixi


TEMATİK PLAN

S/№ Nümayiş etdirilən material Materialın adı
1. «Günün tutulması». Rəssam : Ə.Əzimzadə. 1938 – ci il eskiz
2. «Kəndirbazlar». Rəssam : Ə. Əzimzadə. 1938 – ci il eskiz
3. «Novruz bayramı». Rəssam : Ə. Əzimzadə. 1938 – ci il eskiz
4. «Marionetka». Rəssam : Ə. Əzimzadə. 1937 – ci il eskiz
5. «Aşura günü». Rəssam : Ə. Əzimzadə. 1939 – cu il eskiz
6. «Aldanmış kəvakib» ( M. F. Axundzadə ) əsərinə çəkilmiş eskiz . Rəssam : Ə. Əzimzadə eskiz
7. Mirzə Fətəli Axundzadə
İctimai xadim, maarifçi, Azərbaycanın ilk dramaturqu
( 1812 – 1878 )
portret
8. «Mirzə Fətəli Axundzadə təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Yaxın Şərqdə dramaturgiya sahəsində nümunələr yaratmış ilk ədibdir.O, ədəbi aləmə yenilik gətirməklə kifayətlənməmişdir. Onun arzusu Azərbaycanda milli teatr görmək idi.».
Cəfər Cəfərov
Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru
mətn

I PLANŞET

9. M. F.Axundzadənin həyat yoldaşı Tubu xanım foto
10. «Nicat» Bakı Müsəlman Maarif Cəmiyyətinin yubiley tamaşasının proqramı ( 1811 – 1911 ) foto
11. M. F. Axundzadənin oğlu Rəşid bəy foto
12. «Fransız dahisi Molyerin «Zorən təbib» pyesinin ardınca tamaşaçıların mühakiməsinə istedadlı tatar Mirzə Fətəli Axundovun əsəri təqdim olundu. Bununla da hamı bu səpgidə olan əsərlər seriyasında ilk və yeganə əsər olan bu komediyadan məmnun qaldı. Və həm də ona görə ki, həmin əsər bir çox mənəvi dəyərlərlə zəngindir. Bu ilk pyesdən sonra çoxlu orta səviyyəli əsərlər meydana çıxdı».
«Qafqaz» qəzetinin 13 – cü sayından. 1852 – ci il
mətn
13. «Müsyö Jordan» əsərinin üz qabığı. Fransız dilində. Paris, 1906 – cı il foto
14. M. F. Axundzadə « Müsyö Jordan » .1888 – ci il proqram
15. «Astaeıque» jurnalının I səhifəsində « Molla İbrahimxəlil Kimyagər » əsərinə yazılmış ön söz. Barbyede – Meynar proqram
16. M. F. Axundzadənin müxtəlif dillərdə dərc olunmuş əsərlərinin üz qabığı (3 ədəd) proqram
17. M. F. Axundzadənin müəllimlik haqqında şəhadətnaməsinin surəti proqram
18. M. F. Axundzadənin doğum haqqında şəhadətnaməsinin surəti proqram

I VİTRİN

19. M. F. Axundzadə – 50 il. DÖvlət Türk Akademik Teatrının proqramı proqram
20. M.F.Axundzadənin vəfatının 50 illiyinə həsr olunmuş «Dan ulduzu» jurnalı jurnal
21. C.Cəfərov «M.F. Axundovun dramaturgiyası» Uşaq Sənaye Nəşr. Bakı, 1953 – cü il kitab
22. Q. Məmmədli «Azərbaycan teatrının səlnaməsi» 2 cildlik kitab
23. M. F. Axundzadə və teatr albom
24. M.Məmmədov «Azəri dramaturgiyasının estetik problemləri» kitab
25. Azərbaycanın ilk dramaturqlarından Mirzə Məhəmməd Axundzadə foto
26. Mirzə Məhəmməd Axundzadə övladları ilə foto
27. M. F. Axundzadə «Kəmalüdövlə və Cəmalüdövlə məktubları» 1924 – cü il kitab
28. «Lənkəran xanının vəziri» (M. F. Axundzadə) tamaşasına çəkilmiş dekorasiya eskizi. Rəssam İ. Axundov. 1948 – ci il eskiz
29. «Lənkəran xanının vəziri» (M. F. Axundzadə) tamaşasının Proqramı. 10 mart 1873 – cü il. (ilk prqram) proqram
30. Əsgər bəy Adıgözəlov (Gorani) Maarifçi, Azərbaycanın ilk aktyorlarından foto
31. Həsən Bəy Zərdabi. Maarifçi, ilk milli qəzetin naşiri. (1842 – 1907) foto
32. Nəcəf Bəy Vəzirov. Dramaturq, publisist. (1854 – 1926) foto
33. Azərbaycanda ilk gimnaziyanın müəllim və tələbələrindən bir qrupu foto
34. Əbürrəhim Bəy Haqverdiyev. Yazıçı, dramaturq (1870 – 1933) foto
35. Azərbaycan maarifçiləri Həbib bəy Mahmudbəyov və dramaturq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev foto
36. Buxara əmirinin Tiflisə gəlişi münasibətilə verilmiş «Bacı və qardaş», «Qırt – qırt» tamaşalarının proqramı. 5 sentyabr 1894 – cü il proqram
37. Müsəlman şagirdlərinin teatr həvəskarlarından bir qrupu. 1906 – cı il foto
38. Teatr həvəskarları . 1906 – cı il foto
39. Həbib Bəy Mahmudbəyovun truppası. 1888 – ci il foto
40. XX əsrin əvvəllərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan aktyorları. Oturanlar soldan sağa : A.D.Həsənov, M.B.Əliyev (Əlinski), R. Məlikov, Ə. Məlikov (Qəmərlinski), X.Hüseynov , M. B. Cəbrayılov ; Ayaq üstə soldan sağa : H.Əli, S. Ruhulla , İ.İbrahim, Y.Nərimanov. 1909 – cu il foto
41. « … 1887 – ci ildən sonra Türk Azərbaycan Teatrı Bakıda getdikcə tərəqqi etməyə başlayır. O vaxtın cavanlıarından S.M.Qənizadə, H. B. Mahmudbəyov, N.Vəliyev başlarına həvəskarları cəm edib teatr truppası yaradırlar». mətn
42. Cahangir Zeynalov Azərbaycanın ilk komediya aktyoru ( 1865 – 1918 ) foto
43. C. Zeynalov « Teatro dəftərçəsi » dəftərçə
44. «Əsrin əvvəllərində səhnəmizin ən görkəmli ustadı Azərbaycan aktyorlarının birinci nəslinin tərbiyəçisi, gözəl komediya aktyoru Cahangir Zeynalov»
Cəfər Cəfərov
Əməkdar incəsənt xadimi, sənətşünaslıq doktoru
mətn
45. «Lənkəran xanını vəziri» ( M. F. Axundzadə ) tamaşasının proqramı. C.Zeynalovun iştirakı ilə proqram
46. «Gavə» (Ş. Sami ) tamaşasının atlas parça üzərində proqramı. C.Zeynalovun iştirakı ilə proqram

II VİTRİN

47. N. B. Vəzirov «Adı var, özü yox» proqram proqram
48. Ə.Qəmərlinski « Usta Qəmbər, yaxud Loğman ».
Bakı – 1925 – ci il
kitabça
49. Teleqram – 2 ədəd teleqram
50. N. B. Vəzirov « Müsibəti Fəxrəddin». 1909 – cu il proqram
51. N. B.Vəzirov « Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük ». 1913 – cü i l proqram
52. 3 – cü Müsəlman Gecəsi proqram
53. 6 – cı Müsəlman Gecəsi proqram
54. « Cahangir Zeynalov » kitab
55. N. B. Vəzirov « Səfa ». Cəmiyətin nəşri kitab
56. Hüseyn Ərəblinski
Azərbaycanın ilk faciə aktyoru
( 1881 – 1919 )
foto
57. H. Ərəblinski « Otello » ( U. Şekspir ) tamaşasında Otello
obrazında. Rəssam H. Mustafayev
eskiz
58. H. Ərəblinski « Ağa Məhəmməd Şah Qacar » ( Ə. B. Haqverdi-yev )
tamaşasında Ağa Məhəmməd Şah Qacar obrazında
Rəssam H. Mustafayev
eskiz
59. « Ev tərbiyəsi » proqram
60. N. B. Vəzirov « Müsibəti Fəxrədditn» atlas parça üzərində proqram

III VİTRİN

61. N. Nərimanov « Nadir Şah Afşar » proqram
62. Hüseyn Ərəblinskinin dəfn mərasimi. 1919 – cu il foto
63. Hüseyn Ərəblinski Krımda foto
64. Volter « Sultan Osman ». 1912 – ci il
Sultan Osman - Hüseyn Ərəblinski
foto
65. H. Ərəblinskinin vizit kartoçkası  
66. Raspiska  
67. SSRİ xalq artisti M.Əliyev, xalq artsiti H. Abbasov və Teatr
Muzeyinin ilk direktoru A. Şərifov H. Ərəblinsiknin məzarı
önündə
foto
68. « Hüseyn Ərəblinski » kitab
69. Hüseyn Ərəblinskinin « Ağa Məhəmməd Şah Qacar »
( Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev ) tamaşasında istifadə etdiyi xələt,
qılınc və tac. 1907 – ci il
 
70. Səkinə Axundzadə
İlk azərbaycanlı dramaturq qadın
( 1865 – 1927 )
foto
71. İlk Azərbaycanlı qadın dramaturq S. Axundzadə Tağıyevin
qız məktəbində dərs zamanı. 1903 – cü il
foto
72. S.Axundzadənin 2 dekabr 1904 – cü ildə tamaşaya qoyduğu
« Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük » ( N. B. Vəzirov )
komediyasının iştirakçı qızları üçün təsis etdiyi gümüş döş nişanı
foto
73. 1904 – cü ildə Şuşa şəhərində tamaşaya qoyulmuş « Otello »
( U. Şekspir ) tamaşassının dəvətnaməsi
foto
74. Murad Muradov
« Nicat » mədəni – maarif cəmiyyətinin aktyoru
1907 – ci il
foto
75. Əbdülhaq Hamid « Tariq ibn Ziyad »
İbn Tariq – Səməd Mənsur
foto
76. Tağıyev Teatrının binası. 1917 – 18 – ci illər foto

VİTRİN

77. N. Nərimanov « Nadir Şah Afşar ».1907-ci il proqram
78. « İbrahim bəy » proqram
79. Ş. Sami « Dəmirçi Gavə ». 1912 – ci il proqram
80. « Fantaziya » proqram
81. Ə. B. Haqverdiyevin « Dağılan tifaq » əsəri,1926 – cı il kitab
82. N. Nərimanovun « Nadir Şah Əfşar » əsəri ,1899 – cu il kitab
83. Ə. B.Haqverdiyev « Köhnə dudman » kitab
84. Ə. B.Haqverdiyev « Dağılan tifaq » kitab
85. H. Sarabskinin rol dəftəri. 1907-ci il dəftər
86. Ə. Əzimzadə « Silinmiş kölgələr » kitab
87. Ə. B. Haqverdiyev « Bəxtsiz cavan » kitab
88. N.B.Vəzirov “Adı var özü yox” kitab
89. « Nicat » mədəni – maarif cəmiyyətinin dram truppasının
aktyorlarından bir qrupu. I sıra : M. Əliyev, M. Əlvəndi,
Liza xanım, M. muradov, Kazımovski ;
II sıra : H. Qasımov , R. Kazımov, M. hacınski, Şərifov,
İ. Qasımov, H. Sarabski, S. Səlimbəyov ;
III sıra : Ağa Hüseyn ( Qulluqçu), A. H.Rzayev, C. Rəcəbov,
Fanni, K. Hüseynov, M. Kazımovski, A. Sadıxov
foto
90. « Dağılmış tifaq ». 10 iyun 1909 – cu il proqram
91. « Cinayətkarın ailəsi ». 26 yanvar 1907 – ci il proqram
92. Əbülfət Vəliyev (Vəli )
Azərbaycanın ilk aktyorlarından biri
( 1867 – 1918 )
foto
93. « Nicat » mədəni - maarif cəmiyyətinin dram truppasının aktyoru
Əhməd Qəmərlinski « Pəri Cadu » ( Ə. B. Haqverdiyev )
tamaşasında İblis rolunda
foto
94. Əbülhəsən Anaplı
Aktyor.1918 – ci il
foto
95. Ələkbər Hüseynzadə
Aktyor, 1911 – ci il
foto
96.

« Əbülfət Vəli,Məhəmməd Əlvəndi, Mirzə Ağa Əliyev,
Murad Muradov, Mirmahmud Kazımovski, Ələkbər
Hüseynzadə, Əhməd Məlikov ( Qəmərlinski ) və başqaları
Azərbaycan teatrının sütununu təşkil edirdilər. Gözəl səhnə
istedadına malik olana bu adamlar , teatrın « aşiqləri »,
onun fədakar mücahidləri idilər ».

Cəfər Cəfərov
Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru

mətn
97. İbrahim Azəri foto
98. Dadaş Şaraplı
TBT – nın aktyoru
1928 – 29 – cu illər
foto
99. Gövhər Qazıyeva( Göyərçin xanım )
İlk azərbaycanlı aktrisa
foto
100. M. Əliyev və Göyərçin xanım İrəvan Teatrının aktyorları
arasında. 1911 – ci il
foto
101. H. Sarabski, Ə. Vəli və R. Kazımov foto
102. Yevgeniya Olenskaya
Aktrisa . 1930 – cu il
foto
103. M. Qorki « Həyatın dibində »----- foto
104. Tamara Topuriya ------ foto
105. S. Həsənova – Kuznetsova ----- foto
106. Ü. Hacıbəyli « Şah Ababs və Xurşidbanu »
Aşbaz Məstavər – Rza Darablı
foto
  107. Ə. B.Haqverdiyev « Pəri C adu »
Hafizə xanım – Ələkbər Süheyli
foto

VİTRİN

 
108. M.Ə. Sabir « Hophopnamə ». Bakı – 1922 – ci il kitab
109. İsmayıl Hamət « Türk ədəbiyyatı tarixi ».Bakı – 1920 – ci il kitab
110. M. M.Nəvvab « Musiqi elmi» .Bakı – 1913 – cü il kitab
111. Y. Şambarı « Əmir Teymur ». Bakı – 1917 – ci il kitab
112. F. Köçərli « Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi». Bakı – 192 6 –cı i l kitab
113. N.B.Vəzirov « Təsnifat » kitab
114. Ə.B. Haqverdiyev « Pəri Cadu ». 30 aprel 1912 – ci il afişa
115. « Tamah », « Qaranlıqda işıqlar », « Pulsuzluq » ipək parça
üz.
proqram
116. « Əmir Əbül Üla » proqram
117. “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük ”.1907-ci il proqram
118. “Otello” proqram
119. Mir Mahmud Kazımovski aktyor,rejissor.1932-ci il foto
120. M.Əliyev, H.Abbasov və C.Cabbarlı foto
121. SSRİ xalq artisti M.Əliyev və xalq artisti M.Mərdənov foto
122. “Jadnost”.1914-cü il proqram
123. « Yezid İbn Müaviyə ». 20 dekabr 1913 – cü il afişa
124. N. B.Vəzirov « Nesçastnıy yunoşa ». 12 iyun 1914 – cü il afişa
125. « Tamahkarlıq »Qastrol afişası, Daşkənd 15 iyul 1916 – cı il afişa

VİTRİN

 
126.

Q. Qriqoriya « Kazn »

afişa
127. Azərbaycan Demokratik Xalq Cümhuriyyəti dövrünə aid
pul və markalar
 
128. M.Ə. Rəsulzadə « Əsrimizin Siyavuşu » kitab
129. « Persidskiy veçer » konsert və tamaşa afişası afişa
130. « Demon ». 7 dekabr 1918 – ci il proqram
131. « Riqoletto » 7 dekabr 1918 – ci il proqram
132. « Əmir Əbül Üla » proqram
133. « Əsli və Kərəm » proqram
134. M. Ə. Rəsulzadənin mühazirəsi  
135. « Bəhlul Danəndə ». 1919 - cu il proqram
136. N. Nərimanov « Nadir Şah Əfşar » proqram
137. Ş. Sami « Gaveyi Ahəngdar » proqram
138. Cəlil Məmmədquluzadə
Yazıçı, dramaturq, ictimai xadim
( 1866 – 1932 )
foto
139. C. Məmmədquluzadə « Ölülər » . 1916 – cı il
Rejissor : A. İvanov
Kefli İskəndər – M. Əliyev
foto
140. . C. Məmmədquluzadə « Anamın kitabı ». 1922 – ci il
Rejissor : A. M. Şərifzadə
Soldan sağa : Rüstəm bəy – A. Gəraybəyli
Məhəmmədəli – İ. Talıblı
Səməd Vahid – K. Ziya
foto
141. « Ölülər » ( C. Məmmədquluzadə ) tamaşasında
Şeyx Nəsrullah surətinə çəkilmiş geyim eskizi. 1932 – ci il
Rəssam : Ə. Əzimzadə
eskiz
142. « Ölülər » ( C. Məmmədquluzadə ) tamaşasının proqramı .
1919 – cu il
proqram
143. « Ölülərin » oynanılması Azərbaycan teatrının ideyaca
yetkinləşdiyini göstərən böyük bir hadisə idi…
Mütərəqqi qüvvələr geniş tamaşaçı kütləsinin rəyini əks
etdirəcək, « Ölülər »i, Qoqolun « Müfəttiş »i, Molyerin
« Tartüf »ü səviyyəsində duran bir komediya kimi
qiymətləndirdilər ».

Cəfər Cəfərov
Əməkdar incəsənt xadimi, sənətşünaslıq doktoru
mətn

VİTRİN

 
144. « Molla Nəsrəddiin » jurnalının nüsxəsi – 2 ədəd
juranl
145. « Molla Nəsrəddin » yuranlının müxtəlif illərdə nəşr olunmuş
nömrələri
juranl
146. « Molla Nəsrəddin » jurnalının 75 illiyinə həsr olunmuş
konsertin proqramı
proqram
147. « Musiqiçilər » çekanka
148. Şərq konsertinin proqramı proqram

VİTRİN

 
149. Tar musiqi aləti
150. Nağara musiqi aləti
151. Çaqanaq musiqi aləti
152. Kamança musiqi aləti
153. Şərq konsertinin afişası . 26 mart 1914 – cü il afişa

VİTRİN

 
154. F. Şuşinski « Seyid Şuşinski »
kitab
155. Balaban – 3 ədəd musiqi aləti
156. Zurna – 3 ədəd musiqi aləti
157. Ney – 2 ədəd musiqi aləti
158. Konsert proqramı proqram
159. H. Cavid – drarmaturq ( 1882 – 1941 ) foto
160. Müşkinaz xanım, Hüseyn Cavid, oğlu Ərtoğrorl, qızı Turan.
1936 – cı il
foto
161. Milli öndər Heydər Əliyev və Turan Cavid Hüseyn Cavidin məqbərəsini ziyarət edərkən. 29 oktyabr
1996 – cı il
foto
162. « Dramaturq Hüseyn Cavidin və teatrın yaradıcı kol-
lektivinin yüksək sənətkarlığı sayəsində « Şeyx Sənan »,
« Səyavuş », « Xəyyam » pyesləri geniş tamaşaçı kütlələrinin
məhəbbətini qazanmışdır ».
Heydər Əliyev
Milli lider
mətn
163. H. Cavid « Uçurum » proqram
164. H. Cavid « Topal Teymur ». 1926 – cı il
Rejissor : A. Tuqanov
Almaz – M. Davudova
Dilşad – Q. Topuriya
foto
165. H. Cavid « Səyavuş ». ADDT, 1934 – cü il
Rejissor : İ. Hidayətzadə
Rəssam : V. İvanov
Tamaşadan səhnə
foto
166. H. Cavid « Şeyx Sənan ». 1924 – cu il
Qur. rejissor : A. Tuqanov
Rejissor : A. M. Şərifzadə
Rəssam : N. Kuleş
Xumar – M.Davudova
foto
167. H. Cavid « Şeyx Sənan ». 1932 – ci il
Rejissorlar : R. Darablı, İ. Hidayətzadə,
R. Təhmasib, Ə. Şərifov
Rəssam : R. Mustafayev
Dərviş – Kazım Ziya
Sənan – Ülvi Rəcəb
foto
168. H. Cavid « Xəyyam ». ADADT, 1970 – ci il
Rejissor : M. Məmmədov
Rəssam : E. Məmmədov
Sevda – Ş. Məmmədova
Xəyyam – M. Məmmədov
foto
169. H. Cavid « Səyavuş ». ADADT, 1963 – cü il
Rejissor :Ə. Şərifov
Rəssamlar : N. Fətullayev, İ.Axundov
Südabə – H. Qurbanova
Səyavuş – A. Qurbanov
foto
170. H. Cavid « Şeyda ». Televiziya tamaşası, 1961 – ci il
Rejissor : A. Dadaşov
Tamaşadan səhnə
foto
171. “Afət” tamaşasının proqramının fotosu.1922-ci il foto
172. “Maral”tamaşasının proqramının fotosu.1926-cı il foto
173. H. Cavid “Knyaz” .1930-cu il
Rejissor : A.Tuqanov
Rəssam: E.Tixomirov
Knyaz – A.M.Şərifzadə
foto
174. H. Cavid « Azər » Tədris Teatrı, 1981 – c i il
Azər – Ə. Qədirov
foto
175. 1978 – ci ildə kəşf edilmiş planetə Rusiya Elmlər
Akademiyasının Nəzəri Astronomiya İnstitutu tərəfindən
1997 – ci ildə Hüseyn Cavidin adı verilmişdir.
foto
176. 1993 – cü ildə Bakıda H. Cavidin xatirəsinə ucaldılmış abidə foto
177. « Cavid özünün ən yaxşı ənənələri ilə doğma ədəbiyyatımızı
yeni bədii xüsusiyyətlərlə, özünəməxsus romantik keyfiyyətlərlə
zənginləşdirdi. Azərbaycanda poetik teatrın banisi oldu ».

Cəfər Cəfərov
Əməkdar incəsənt xadimi, sənətşünaslıq doktoru

mətn
178. Cəfər Cabbarlı – dramaturq ( 1899 – 1934 ) foto
179. C.Cabbarlı, A. Tuqanov, İ. Hidayətzadə. 1932 – ci il foto
180. « Sənətkar həyatı görməli, həyatındakı bütün xaraktervə hətta
bir çoxlarının görə bilmədiyi momenti görməli həyatda mübarizəni
ümumi mənasını tapmalı və onları cəsur və nəfis boyalarla
bədii şəklin, təlimin və aydınlığın layiqli yüksəlişinə qaldıra bilməlidir ».

Cəfər Cabbarlı

mətn
181. .Milli öndər Heydər Əliyev C. Cabbarlının Bakıdakı ev
muzeyində. 1982 – ci il
foto
182. C. Cabbarlı « Solğun çiçəklər ». ADDT, 1949 – cu il
Rejissor : Ə. Ələkbərov
Rəssam : İ. Axundov
Sara – L. Bədirbəyli
Əbdül – M. Mərdanov
foto
183. C. Cabbarlı « Almaz » . ADADT, 1959 – cu il
Rejissor : Ə. Ələkbərov
Rəssam : N. Fətullayev
Tamaşadan səhnə
foto
184. C. Cabbarlı « Dönüş » . ADADT, 1960 – cı il
Qur. rej : Ə. İskəndərov
Rəssam : İ. Axundov
Tamaşadan səhnə
foto
185. C. Cabbarlı « Oqtay Eloğlu ». ADADT, 1966 – cı il
Rejissor : Ə. Quliyev
Rəssam : İ. Axundov
Oqtay – H. Salayev
Sevər - Ə.Yusif qızı
foto
186. « Sevil » « Azərdövlətkinosənaye », 1929 – cu il
Senari müəllifləri : C. Cabbarlı , Q. Braginski
Filmdən kadr
foto
187. C. Cabbarlının əsərləri oynanılan səhnələrin xəritəsi foto – rep.
188. C.Cabbarlının əsərlərinin müxtəlif dillərə tərcümə
olunması haqqında foto – reproduksiya
foto – rep.
189. C. Cabbarlının həyat yoldaşı Sona xanım, qızı Gülarə və
oğlu Aydın
foto
190. C. Cabbarlı « Sevil». TBT. 1931 – ci il
Qur. rej. : C. Cabbarlı
Rəssam : P. Ryabçikov
Tamaşadan səhnə
foto
191. C. Cabbarlı « Sevil». TBT. 1931 – ci il
Qur. rej. : C. Cabbarlı
Rəssam : P. Ryabçikov
Sevil – M. Davudova
foto
192. C. Cabbarlı « Yaşar ». TBT, 1932 – ci il
Qur. rejissor : Y. Varşavski
Rejissorlar : R. Darablı, C. Cabbarlı
Rəssam : S. Yefimenko
Yaşar – Ü. Rəcəb
foto
193. C. Cabbarlı « Odgəlini » .ADDT, 1933 – cü il
Qur.rejissrolar : «S.Mayorov, Ə. Tiriniç
Rəssam : R. Mustafayev
Elxan – A. M. Şərifzadə
foto
194. C. Cabbarlı « 1905 – ci ildə ».ADDT, 1935 – ci il
Rejissor : R. Darablı
Rəssam : R. Mustafayev
Tamaşadan səhnə
foto
195. C. Cabbarlı « Aydın » . ADDT, 1940 – cı il
Qur.rejissor : Ə. İskəndərov
Rəssam : N. Fətullayev
Aydın – Ə. Ələkbərov
Gültəkin – F. Qədri
foto
196. « C. Cabbarlının yaradıcılığı dramaturgiyamızın daha da
inkişaf etdirilməsinə çoxböyük təsir göstərmişdir. Bizim
həyatımız Cəfər Cabbarlı üçün zəngin mövzu mənbəyi idi.
O bu həyatdan təkcə yeni ideyalar, süjetlər,konfiliklər deyil, həm
də təsir vasitələri əxz edirdi. Cabbarlının təsiri ilə dramatur-
giyamıza görkəmli yazıçılar gəldi. Teatrın repertuarı müasir
mövzuda yazılmış bir sıra yeni, gözəlpyeslərlə zənginləşdi ».

Heydər Əliyev
Milli lider

mətn

VİTRİN

 
197. C. Cabbarlı « Oqtay Eloğlu ».ADDT, 1967 – 68 – ci illər proqram
198. C. Cabbarlı « Almaz » proqram
190 C. Cabbarlı « Sevil ». 1928 – 29 – cu illər proqram
200. C. Cabbarlının ADDT – nın aktyorlarına və studiyanın
dinləyicilərinə yazdığı məktubun əlyazması. 30 mart 1933 – cü il
əlyazma
201. C.Cabbarlının « Dilbər » hekayəsinin əlyazması əlyazma
202. C. Cabbarlının ADDT – nın baş rejissoru
A. Varşavskiyə yazdığı məktubun əlyazması
əlyazma
203. C. C abbarlı « Aydın » TASSR proqram
204. C. Cababrlının anadan olduğu ev maket
205. « Od gəlini » ( C. Cabbarlı ) tamaşasına çəkilmiş dekorasiya
eskizi. Rəssam : N. Fətullayev
eskiz
206. « Səyavuş » ( H. Cavid ) tamaşasına çəkilmiş dekorasiya
eskizi. Rəssam İ. Axundov. 1963 – cü il
eskiz
207. H. Cavidin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş albom albom
208. « Almanzor ». 16 noyabr 1909 – cu il afişa
209. « Nacı bəy ». 20 may 1911 – ci il afişa
210. « Şeyx Şamil ». 24 iyun 1918 – ci il afişa
211. « Rodina ». 7 sentyabr 1912 – ci il afişa
212. « Arşın mal alan ». 30 may 1918 – ci il afişa
213. « Leyli və Məcnun ». 9 aprel 1914 – cü il afişa
214. « Vinovat», « Bezdnnejye ». 22 dekabr 1911 – c i il afişa
215. « Bespoleznoe boqatstvo ». 11 mart 1909 – cu il afişa
216. « Revizor ». 13 fevral 1912 – ci il afişa
217. « Qazavat ». 7 fevral 1914 – cü il afişa
218. « Gavə ». 8 iyul 1918 – ci il afişa
219. « Leyli və Məcnun ». 15 may 1909 – cu il afişa
220. « Nesçastye Faxreddina ». 3 may 1909 – cu il afişa
221. Muj i jena . 24 may 1910 – cu il proqram
222. Hüseyn Ərəblinski .Azərbaycanın ilk faciə aktyoru
( 1881 – 1919 ). Heykəltaraş F.Əbdürrəhmanov
büst
223. Cəfər Cabbarlı – dramaturq, əməkdar incəsənət xadimi
( 1889 – 1934 ). Heykəltaraş F.Əbdürrəhmanov
büst
224. H. Ərəblinski « Qaçaqlar » ( F. Şiller ) tamaşasında
Frans Moor obrazında .Rəssam : O. Sadıxzadə .1975-ci il
tablo