III ZAL

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

TEMATİK PLAN

S/№ Nümayiş etdirilən material Materialın adı

I PLANŞET

1. Ü. Hacıbəyli ( 1885 – 1948 ) bəstəkar foto
2. Balaca Üzeyir atası ilə foto
3. M. Maqomayev, A. M.Şərifzadə opera truppasının yaradıcı heyəti ilə foto
4. Ü. Hacıbəyli, H. Sarabski, Ə. Terequlov, M. Maqomayev foto
5. 1916 – cı il Daşkənddə S. Ruhullanın rejissorluğu ilə tamaşaya qoyulmuş « Leyli və Məcnun » operasının iştirakçıları foto
6. S. Ruhulla. 1916 – cı il foto
7. «Opera Teatrınnı tarixi 1908 – ci ildə böyük bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin «Leyli və Məcnın» operasının tamaşaya qoyulması ilə başlanır. Böyük realist sənətkar H. Ərəblinskinin və görkəmli ədib Ə. B. Haqverdiyevin rəhbərliyi ilə Bakıda ilk dəfə bu opera əsərinin nümayiş etdirilməsi Azərbaycan xalqının musiqi həyatında son dərəcə əlamətdar bir hadisə idi». mətn 
8. Ü. Hacıbəyli, M.Maqomayev, A. M. Şərifzadə, H. Sarabski sənət dostları ilə foto
9. Leyli – H. Rzayeva, Məcnun – H. Sarabski foto
10. Ə. B. Haqverdiyev foto
11. H.Ərəblinski foto
12. Leyli – R. Muradova foto
13. Məcnun – Ə. Əliyev, Leyli – S. Qədimova foto
14. Leyli – Z. Xanlarova foto
15. Daşkəndin «Appolla» teatrında Sidqi Ruhullanın rejisorluğu ilə oynanılmış «Leyli və Məcnun» operasının tamaşasından səhnə foto
16. «Leyli və Məcnun (Ü. H acıbəyli) tamaşasında Leyli surətinə çəkilmiş geyim eskizi. ADOBT. Rəssam : B.Əfqanlı eskiz
17. «Leyli və Məcnun» (Ü. H acıbəyli) tamaşasında Məcnun surətinə çəkilmiş geyim eskizi. ADOBT. Rəssam : B.Əfqanlı eskiz

II VİTRİN

18. Ü. Hacıbəyli. 1899 – cu il foto
19. Yunis Nərimanov Rəqqasə rolunda foto
20. «Bezdenejye», «Leyli və Məcnun» tamaşalarının atslas parça üzərində proqramları proqr.
21. «Əsli və Kərəm» ( Ü. Hacıbəyli ) tamaşasının proqramı 1926 – cı il. proqram
22. M.Maqomayevin H. Sarabskiyə yazdığı məktubun əlyazması əlyazma
23. S.S. Axundovun Terequlova yazdığı təbriki təbriknamə
24. C. Paşayev Məcnunun atası rolunda foto
25. «Aşıq Qərib» ( əski əlifba ilə ) kitab
26. «Aşıq Qərib ( əski əlifba ilə ) kitab
     
28. N. Sarabskiyə yazılmış məktub. 1915 –ci il məktub
29. Ü. Hacıbəyli « Rüstəm və Söhrab ». 12 noyabr 191 – ju il afişa
30. Ü. Hacıbəyli « Leyli və Məcnun », « Əsli və Kərəm ». 9 – 10 aprel afişa
31. Z. Hacıbəyov « Aşıq Qərib ». 13 may 1916 – cı il afişa
32. Ü. Hacıbəyli « Şeyx Sənan » . 30 noyabr 1909 – cu il afişa
33. Ü. Hacıbəyli « Leyli və Məcnun ». 1908 – ci il afişa
34. « Şah Abbas və Xurşudbanu » ( Ü. Hacıbəyli ) tamaşasında
Xurşudbanu surətinə əçkilmiş geyim eskizi. ADOBT,
1922 – ci il.Rəssam : Ə.Əzimzadə
eskiz
35. « Şah Abbas və Xurşudbanu » ( Ü. Hacıbəyli ) tamaşasında
Şah Abbas surətinəəçkilmiş geyim eskizi. ADOBT,
1922 – ci il.Rəssam : Ə.Əzimzadə
eskiz

II PLANŞET

36. M.Maqomayev – bəstəkar ( 1889 – 1937 ) foto
37. Bəstəkar M.Maqomayev « Şah İsmayıl » operasının
iştirakçıları arasında. 1934 – 35 – ci illər
foto
38. M. Maqomayev « Şah İsmayıl ». 1932 – 33
Rejissor : S. Dadaşov
Rəssam : R. Mustafayev
Ərəb Zəngi – H. Rzayeva
foto
39. M. Maqomayev « Şah İsmayıl ». 1931 – 32
Şah İsmayıl – H. Hacıbababəyov
Aslan şəh – H. Terequlov
Ərəb Zəngi – H. Rzayeva
Gülzar – X. Qacar
foto
40. M. Maqomayev ailəsi ilə . 1921 – ci il foto
41. « Şah İsmayıl » ( M. Maqomayev ) tamaşasından səhnə foto
42. Ərəbzəngi – G. Həsənova

foto
43. Gülzar – F. Muradova foto
44. Şah İsmayıl – B. Mirzəyev foto
45. « Nərgiz » ( M.Maqomayev ) tamaşasından səhnə. 1938 – ci l foto
46. « Nərgiz » operasına həsr olunmuş məqalədən reproduksiya foto – rep.
47. « Müğənnilərin istəkli bəstəkarı » məqaləsi qəzet kəsiyi
48. « Şah İsmayıl » ( M. Maqomayev ) tamaşasında Ərəb Zəngi
surətinə çəkilmiş geim eskizi. ADOBT, 1955 – ci il .
Rəssam : İ. Seyidova
eskiz

VİTRİN

49. Şah Abbas – H. Sarabski foto
50. Ü. Hacıbəyli « Şah Abbas və Xurşudbanu ». 1913 – cü il proqram
51. M.Maqomayevin xatirə gecəsi . 1947 – ci il məramnamə
52. Ü.Hacıbəyli « Leyli və Məcnun ». 1958 – ci il
Rejissor S. Dadaşov
Rəssam : Ə. Almaszadə
Leyli – G. Həsənova
Leylinin anası – Y. Kələntərli
foto
53. « Fərhad və Şirin ». 6 mart 1911 – ci il proqram
54. Şərq konserti. H. Rzayeva. 25 may proqram
55. Əhməd Ağadmski ( Bədəlbəyli ) 1884 – 1954 foto
56. C. Cəfərov « Həqiqət Rzayeva » kitab
57. « Xalq artisti Hüseynqulu Sarabski » buklet
58. « Xalq artisti Həqiqət Rzayeva » buklet
59. “Əsli və Kərəm”.1928-ci il. foto
60. « Şah İsmayıl » ( M. Maqomayev ) tamaşasında Gülzar
obrazına tikilmiş geyim
geyim
61. « Şah İsmayıl » ( M. Maqomayev ) tamaşasında Şah İsmayıl
surətinə çəkilmiş geyim eskizi. Rəssam İ. Seyidova
eskiz

III PLANŞET

62. Bülbül ( Murtuza Məmmədov ) 1897 – 1961 foto
63. Bülbül dostları ilə birlikdə foto
64. SSRİ xalq artistləri Ü. Hacıbəyli və xanəndə Bülbül foto
65. Bülübül aktyorlarla birlikdə foto
66. Soldan SSRİ xalq artistləri Bülbül, xalq artsitləri ,
xanəndə Cabbar Qaryağdı oğlu və Qurban Pirimov
foto
67. SSRİ xalq artistləri Bülbül və RəşidBehbudov foto
68. « Professional ifaçılıq məktəbinin yaranması dairəsində
Bülbülün böyük xidmətlərini qiymətləndirmək çətindir. Mən
hesab edirəm ki, Bülbülün vokal sənəti sahəsində, bizim
müğənnilər qarşısındakı xidməti Üzeyir Hacıbəylinin bizim
bəstəkarlar qarşısındakı xidmətinə bərabərdir ».

Niyazi
SSRİ xalq artisti, bəstəkar

mətn
69. Soldan : xalq artistləri Hüseynağa Hacıbababəyov, SSRİ xalq
artistləri Şövkət Məmmədova və Bülbül
foto
70. « Koroğlu » ( Üzeyir Hacıbəyli ) operasının quruluşçu rejissoru
Mehdi Məmmədov, Bülbül ( Koroğlu ), oğlu Polad və Firəngiz
Əhmədova ( Nigar ) Çin Xalq Respublikasından gələn qonaqlar
arasında, 1958 – ci il
foto

VİTRİN

71. Ü. Hacıbəyli « Koroğlu » proqram
72. Ü. Hacıbəyli « Koroğlu » kitab
73. R.Qliyer « Şahsənəm ». 1933 – 34 – cü il mövsümü proqram
74. C. Verdi « Traviata » proqram
75. Sen – Sans « Samson i Dalila » proqram
76 C. Verdi « Riqoletto » proqram
77. J. Bize « Karmen » proqram
78. N. Rimsi – Korsakov « Çar gəlini » proqram
79 « Azərbaycan operasının 30 illiyi – dekada » proqram
80. Ü. Hacıbəyli « Koroğlu » proqram
81. « Bülbül » . Bakı, 1983 kitab
82. « Koroğlu » ( Ü. Hacıbəyli ) operasının tamaşasına
çəkilmiş dekorasiya eskizi. Rəssam : R. Mustafayev,
1937 – 38 – ci il
eskiz
83. Ü. Hacıbəyli « Koroğlu », 1959 – cu il
Rejissor : M.Məmmədov
Rəssamlar : Ə.Fətəliyev, İ. Seyidova
Tamaşadan səhnə
foto

IV PLANŞET

84. Koroğlu – Bülbül foto
85. « Koroğlu » Azərbaycan opera sənətinin yeni mərhələsi
və yüksək yaradıcılıq zirvəsidir. Bu əsər Azərbaycan milli
opersında üslub problemini əməli surətdə həlletmişdir ».
mətn
86. Nigar – F.Əhmədova foto
87. Koroğlu – L. İmanov foto
88. « Koroğlu » ( Ü. Hacıbəyli ) tamaşasında Koroğlu surətinə
çəkilmiş geyim eskizi . Rəssam : K. Kazımzadə
eskiz
89. « Koroğlu » operasına aid albom. 1938 – ci il albom

V PLANŞET

90. Şövkət Məmmədova ( 1897 – 1981 ) foto
91. R. Qliyer « Şahsənəm ». 1933 – cü il
Rejissor : İ. Prostorov
Rəssam : S. Virsaladze
Aşıq – Bülbül
Şahsənəm – Ş. Məmmədova
foto
92. M. Maqomayev « Nərgiz ». 1935 – ci il
Rejissor : A. Tuqanov
Nərgiz – Ş. Məmmədova
foto
93. M.Qlinka « İvan Susanin ». 1940 – cı il
Rejissor : V. Rappoport
Rəssam : M. Panadiadi
Antonida – Ş. Məmmədova
foto
94. C. Verdi « Traviata ». 1940 – cı il
Rejissor : S. Dadaşov
Rəssam : M. Panadiadi
Violetta – Ş.Məmmədova
foto
95. « Şövkət Məmmədova öz həyatı, yaradıcılığı ilə özünə elə
bir abidə yaradıb ki, onu unutmaq olmaz » .

Heydər Əliyev
Milli öndər

mətn
96. R. Qliyer « Şahsənəm ». 1933 – cü il
Rejissor : İ. Protasov
Rəssam : S. Virsaladze
Şahsənəm – Ş. Məmmədova
foto
97. M. Maqomayev « Nərgiz ». 1935 – ci il
Rejissor : A. Tuqanov
Əliyar – H. Hacıbababəyov
Nərgiz – Ş. Məmmədova
foto
98. SSRİ xalq artistləri, bəstəkar Reynqold Qliyer, müğənni
Şövkət Məmmədova və xalq artisti tarzən Qurban Pirimov
foto

VİTRİN

99. R.Qliyer « Şah Sənəm ». 1938 – ci il kiatbça
100. C. Verdi « Aida ». 1938 – 39 – cu illər libretto
101. M. Qlinka « İvan Susanin ». 1940 – cı il libretto
102. M.Maqomayev « Nərgiz ». libretto
103. M. Qlinka « İvan Susanin »
Antonida – Ş. Məmmədova
foto
104. Ş.Məmmədovaya məxsus əşyalar : tac – 2 ədəd, 2 ədəd
sırğa, üzük, qolbaq, sancaq ( broşka )– 3 ədəd, çarıq – 1 cüt,
qaşlarla bəzədilmiş yaylıq, yaxalıq ( qaşlı ), qrim qutusu.
 
105. J. Bize « Karmen »
Rejissor : İ. Hidayətzadə
Rəssam : A.Filippov
Karmen – F. Muxtarova
foto
106. « Muxtarova qeyri – adi dərəcədə ritmikdir. Özü də tək
oxumasında yox. Bütün hərəkətləri, tərpənişi belə səsi ilə
qaynaq edilib. Onun hərəkətləri həmişə ifadəlidir və çox
ciddi şəkildə mənalandırılmışıdır. Onun yaratdığı obrazlar
yaddaşa hopur, yaddaşda əks – səda verir.Tamaşaçı hətta
istəməsə belə, ounun yaratdığı surətin cazibəsinə tabe
olmaya bilmir ».

Saratov, « İzvestiya » qəzeti

mətn
107. J. Bize « Karmen ». 1922 – ci il
Karmen – F. Muxtarova
Moskva, Böyük Teatr
foto
108. J. Bize « Karmen ». 1929 – cu il
Karmen – F. Muxtarova
Xose – Yevlaxov
Moskva səhnəsi
foto
109. N. Rimski – Korsakov « Çar gəlini ». 1932 – ci il
Lyubaşa – F. Muxtarova
Leninqrad səhnəsi
foto
110. Bize « Karmen ». 1929 – cu il
Karmen – F. Muxtarova
Eskamino – Kulikovski
foto
112.

« Onun ifasında hər şey safdır, saxtalıqdan uzaqdır. Hər şey
başdan – başa təbii artistizmlə yoğrulub. Aktrisanın oyunu
əladır. Əslində bunu heç oyun adlandırmaq istəmirəm. Bu
həyatın özü deməkdir».

« Leninqradskaya pravda » qəzeti

mətn
113. J. Bize « Karmen »
Tamaşadan səhnə
foto
114. J.Bize « Karmen ».
Karmen – F. Muxtarova
Bakı şəhəri
foto
115. C.Verdi « Aida »
Aida – F. Muxtarova
foto
116. N. Rimski – Korsakov « Çar gəlini ». 1932 – ci il
Marfa – F. Muxtarova
Leninqrad səhnəsi
foto
117. « Sənət məbədi ». 1908 – 1978 . ADOBT albom
118. Quno « Faust » afişa
119. « Balet ». 1934 – 35 – ci illər mövsümü. afişa
120. « Qofmanın nağılları ». afişa
121. C. Verdi « Riqoletto » afişa
122. « Balet ». 1934 – 35 – ci illər mövsümü. afişa
123. R. Qliyer « Qızıl lalə » afişa
124. « Koroğlu » ( Ü. Hacıbəyli ) tamaşasına hazırlanmış maket.
1937 – ci il. Rəssam : R. Mustafayev
maket
125. SSRİ xalq artistləri F.Əmirov, Niyazi və R. Behbudov foto
126. F.Əmirov « Sevil ». 1954 – cü il
Rejissor : M. Məmmədov
Rəssamlar : İ. Seyidova, Ə. Almaszadə
Tamaşadan səhnə
foto
127. F.Əmirov « Sevil ». 1953 – cü il
Rejissor : M. Məmmədov
Rəssam : Ə. Almaszadə
Əbdül bəy – F.Mustafayev
Dilbər – E.Axundova
Məmmədəli bəy – M.Kazımov
foto
128. F.Əmirov « Sevil ». 1959 – cu il
Rejissor : M. Məmmədov
Rəssam : Ə. Fətəliyev
Balaş – R. Behbudov
foto
129. « Sevil » ( F. Əmirov ) tamaşasına çəkilmiş dekorasiya
eskizi. 1959 – cu il. Rəssam : Ə.Fətəliyev
eskiz
130. F.Əmirov « Sevil » kitab
131. C. Cahangirov « Azad ». 1958 – ci il
Rejissor : M. Məmmədov
Rəssam : Ə. Fətəliyev
Tamaşadan səhnə
foto
132. Şəfiqə Axundova – bəstəkar . 1924 – cü il foto
133. Ş. Axundova « Gəlin qayası ». 1974 – cü il
Rejissor : A. Kazımov
Rəssam : Ə.Almaszadə
Gülbahar – N. Məmmədova
Camal – A.Babayev
foto
134. R.Mustafayev « Vaqif ». 1976 – cı il
Rejissor : S. Dadaşov
Rəssam : Ə. Fətəliyev
Vaqif – A. Məlikov
Xuraman – D. Babayeva
foto
135. C. Cahangirov « Xanəndənin taleyi ». 1980 – ci il
Rejissor : K. Kərimov
Rəssamlar : Ə. Fətəliyev, F.Xəlilov
Mir Səid – B. Mahmudoğlu
foto
136. « Vaqif » ( R.Mustafayev ) tamaşasında Vaqif surətinə
çəkilmiş geyim eskizi. 1961 – ci il Rəssam : İ. Seyidova.
eskiz
137. « Vaqif » ( R.Mustafayev ) tamaşasında Xuraman surətinə
çəkilmiş geyim eskizi. 1961 – ci il Rəssam : İ. Seyidova.
eskiz
138. « Sevil » ( F.Əmirov ) tamaşasına aid albom albom

VİTRİN

139.

139. F.Əmirov « Min bir gecə »

proqram
140. Z. Paliaşvili « Daisi ». 1955 – 56 – cı illər proqram
141. Ü.Hacıbəyli « Leyli və Məcnun ». 1963 – cü proqram
142. C.Cahangirov « Azad ». 1957 – ci il proqram
143. P.İ.Çaykovski « Pikovaya dama ». 1954 – cü il proqram
144. Q.Qarayev « Vətən » proqram
145. Ü.Hacıbəyli « Koroğlu ». 1954 – 55 – ci illər proqram
146. M.Maqomayev « Şah İsmayıl ». 1954 – 55 – ci illər proqram
147. F.Əmirov « Sevil ». 1959 – cu il proqram
148. Ü.Hacıbəyli « Koroğlu ». 1939 – 40 – cı illər proqram
149. Rossini « Sevilya bərbəri ». 1939 – cu il proqram
150. « Gəlin qayası » ( Ş. Axundova ) tamaşasında Gülbahar
orbrazı üçün tikilmiş geyim
geyim
151. N.Rimski – Korsakov « Qar qız ». 1933 – cü il
Rejissor : İ.N. Protasov
Rəssam : V.M.Kolodenkov
Mizgir – E.S.Okunev
Qar qız – S.M.Vermel
foto
152. Opera və Balet Teatrının Kislovodskda ilk qastrolu.
1923 – cü il
foto
153. C.Verdi « Otello ». 1940 – cı il
Rejissor : V.Rappopart
Rəssam : M.Panadiadi
Yaqo – K.Knijnikov
Otello – A. Drozdov
foto
154. M.Qlinka « İvan Susanin » . 1940 – cı il
Rejissor : V.Rappopart
Rəssam : M.Panadiadi
Tamaşadan səhnə
foto
155.

N.Rimski – Korsakov « Çar gəlini ». 1954 – cü il
Rejissor : P.Tveretski
Rəssam : A.Filippov
Marfa – V. Abişeva

foto
156. B.Zeydman « Maskarad ». 1945 – c i il
Rejissor : P.Tveretski
Rəssam : İ. Seyidova
Tamaşadan səhnə
foto
157. « Stansiya nəzarətçisi » ( V.Kryukov ) tamaşasına
çəkilmiş dekorasiya eskizi. 1941 – ci il.
Rəssam : H.Mustafayev
eskiz
158. A.Kreyn « Laurensiya » albom
159. C.Verdi « Aida ». 1957 – ci il
Rejissor : M.Kvaliaşvili
Rəssam : Ə.Fətəliyev
Tamaşadan səhnə
foto
160. P.İ.Çaykovski « Mazepa ». 1957 – ci il
Rejissor : N.Yelenin
Rəssam : A.Filippov
Mariya – F.Svamberq
Lyubov – B.Boronkina
foto
161. C.Verdi « Riqoletto ». 1957 – ci il
Rejissor : P.Tveretski
Rəssam : A.Filippov «_»_»
Hersok Maktananski – K.Yakubov
Qraf Monterone – F.Mustafayev
 
162. L. Delib « Lakme ». 1958 – ci il
Rejissor : M. Məmmədov
Rəssam : İ.Seyidova
Lakme – Y.Yemelyanova
Cerold – K.Yakubov
foto
163. R.Lenkovallo « Payatsı ». 1958 – ci il
Rejissor : S.Dadaşov
Rəssam : Ə.Fətəliyev
Tamaşadan səhnə
foto
164. B.Smetana « Satılmış gəlin ». 1958 – ci il
Rejissor : P.Tveretski
Rəssam : İ.Seyidova
Tamaşadan səhnə
foto
166. « Qaratoxmaq qadın » ( A. S.Puşkin ) əsərində German
surətinə hazırlanmış kukla. 1934 – 35 – ci illər.
Rəssam : S.Samorodova
Kukla
167. « Yevgeni Onegin » ( A. S. Puşkin ) əsərində Yevgeni
Onegin surətinə hazırlanmış kukla. Rəssam : S.Samorodova
kukla
168. ADDT – nın 100 illik yubileyi münasibətilə Moldaviya SSR
Mədəniyyət Nazirliyinin təbriknaməsi
təbriknamə
169. C. Puççini « Toska ». 1960 – cı il
Rejissor : M. Məmmədov
Rəssam : Ə. Almaszadə
Baron Skarpia – M. Maqomayev
foto
170. J. Verdi « Otello ». 1987 – ci il
Rejissor : D. Aliksidze
Rəssam : Ə.Fətəliyev
Dezdemona – X. Qasımova
Otello – L. İmanov
foto
171. M. Musorqski « Boris Qodunov ». 1966 – cı il
Rejissor : S. Dadaşov
Rəssam : Ə. Fətəliyev
Fyodor – R. Kərimova
Boris Qodunov – V. Qurbanov
foto
172. C. Rossini « Sevilya bərbəri ». 1964 – cü il
Rejissor : Ş. Bədəlbəyli
Rəssam : Ə. Almaszadə
Tamaşadan səhnə
foto
173. « Manon Lesko » ( C. Puççini ) tamaşasına çəkilmiş
dekorasiya eskizi. Rəsam : F. Qusak. 1955 – ci il
eskiz

VİTRİN

174. M. Qlinka « Ruslan və Lyudmila »
libretto
175. C. Rossini « Sevilya bərbəri ». 1935 – 36 – cı illər proqram
176.

N. A. Rimski – Korsakov « Çar gəlini ».

proqram
177. C. Verdi « Otello » . 1940 – 41 – ci illər proqram
178. « Yevgeni Onegin ». 1934 – 35 – ci illər proqram
179. P. Çaykovski « Pikovaya dama ». 1954 – cü il libretto
180. J. Bize « İskateli jemçuqa ». 1916 – 17 – ci illər proqram
181. N.A. Rİmski –Korsakov « Qar qız ». 1933 – 34 – cü illər libretto
182. C. Puççini « Toska». 1935 – 36 – cı illər proqram
183. C. Puççini « Manon Lesko » libretto
184. TMPO « Dubrovski ». 1922 – 23 – cü illər proqram
185. A.Rubinşteyn « Demon » proqram
186. « Knyaz İqor » ( A. Borodin ) tamaşasında Knyaz arvadı
Yaroslavna obrazı üçün hazırlanmış kostyum. 1975 – ci il
geyim
187. V. A.Femilidi « Karmanyola ». 1933 – cü il
Rejissor : R. Virski
Rəssam : V. M. Kolodenkov
Karmanyola – V. Urusova
Kamer – Yuryev
foto
188. P. Çaykovski « Qu gölü ». 1934 – cü il
Rəssam : R. Mustafayev
Tamaşadan səhnə
foto
189. Qertel « Meşə pərisi ». 1935 – ci il
Rejissor : V. Yermolayev
Rəssam : İ. Arbatov
Tamaşadan səhnə
foto
190. Adam « Korsar ». 1935 – ci il
Rejissorlar : V. İvaşkin, P. Tveretski
Tamaşadan səhnə
foto
191. R.Driqo « Arlekinada ». 1935 – ci il
Rejissor : İ. Arbatov
Tamaşadn səhnə
foto
192.

« Qu gölü » ( P. Çaykovski ) tamaşasında Odiliya
surətinə çəkilmiş geyim eskizi. Rəssam : İ. V. Mejinskaya.
1934 –cü il

foto
193. « Yatmış gözəl » ( P. Çaykovski ) tamaşasında
Yatmış quş surətinə çəkilmiş geyim eskizi. Azərbaycan
Dövlət Xoreoqrafiya məktəbi. 1940- cı il.
Qur. Rəssam : S. Arbatov
eskiz
194. « Bağçasaray fontanı » ( B. V. Asafyev ) tamaşasına
çəkilmiş dekorasiya eskizi. 1936 – cı il.
Qur.rəssam :İ. Arbatov
eskiz
195. « Balet Bolşoqo Teatra SSSR ». Moskva, 1955 – c i il kitab – albom
196. Əfrasiyab Bədəlbəyli - bəstəkar . 1907 – 1976 foto
197. Ə.Bədəlbəyli « Qız qalası ». 1940 – cı il
Rejissor : İ. Hidayətzadə
Rəssam : F. Qusak
Baletmeyster – Q. Almaszadə
Gülyanaq – Q. Almaszadə
foto
198. Ə.Bədəlbəyli « Qız qalası ». 1958 – ci il
Rejissor : İ. Hidayətzadə
Rəssam : Ə.Almaszadə
Baletmeyster – Q. Almaszadə
Gülyanaq – L.Vəkillova
Polad – M.Məmmədov
foto
199. Ə.Bədəlbəyli « Qız qalası ». 1958 – ci il
Rejissor : İ. Hidayətzadə
Rəssam : Ə.Almaszadə
Baletmeyster – Q. Almaszadə
Xan – K. Bataşov
Gülyanaq – L.Vəkillova
Polad – M.Məmmədov
foto
200. « Qız qalası » ( Ə. Bədəlbəyli ) tamaşasına çəkilmiş
dekorasiya eskizi. Rəsam Ə.Almaszadə, 1940 – cı il
eskiz

VİTRİN

201.
201. « Letopis muzıkalnoy jizni Sovetskoqo Azerbaydjana
1926 – 1932 ». Baku – 1982
kitab
202. S. Mirzəyeva « F. Əmirov ». Bakı – 1983 – cü il kitab
203. Q. Qarayev « İldırımlı yollarla ». 1980 – ci il libretto
204. Q. Qarayev « Yeddi gözəl ». 1980 – ci il libretto
205. A. Tağızadə « Gülşən » baleti ». 1966 – cı il kitab
206. L. Karaşçeva « Niyazi ». Moska, 1959 – cu il kitab
207. F. Əmirov « Sevil ». Bakı – 1953 – cü il kitab
208. Ə.Bədəlbəyli « Söyüdlər ağlamaz » libretto
209. Bakı teatrları. 1954 – cü il1 – 10 aprel kitabça –proqram
210. S. Kərimov « Niyazi ». Bakı – 1978 – ci il kitab
211. Rəfiqə Axundova buklet
212. Konstantin Bataşov buklet
213. S. Hacıbəyov - bəstəkar – ( 1919 – 1974 ) foto
214. S. Hacıbəyov « Gülşən ». 1950
Rejissor : S. Dadaşov
Baletmeyster : Q. Almaszadə
Rəssam : Ə. Almaszadə
Gülşən – R. Axundova
Azad – M. Məmmədov
foto
215. S. Hacıbəyov « Gülşən ». 1950
Rejissor : S. Dadaşov
Baletmeyster : Q. Almaszadə
Rəssam : Ə. Almaszadə
Tamaşadan səhnə
foto
216. B. V. Afasyev « Baxçasaray çeşməsi ». 1950 – c i il
Rəssam : Ə. Almaszadə
Tamaşadan səhnə
foto
217. L. Minkus « Don Kixot ». 1953 – cü il
Tamaşadan səhnə
foto
218. A. Kreyn « Laurensiya ».1957 – ci il
Baletmeyster : Q. Almaszadə
Rəssam : Ə. Almaszadə
Komandor – A. Urvantsev
Laurensiya – L. Vəkilova
Torondoso – K. Bataşov
foto
219. « Laurensiya »( A. Kreyn ) tamaşasında ispaniyalı qadın
surətinə çəkilmiş geyim eskizi. Rəssam : Ə. Almaszadə. 1957 – ci il
eskiz
220. « Laurensiya »( A. Kreyn ) tamaşasında ispaniyalı kişi
surətinə çəkilmiş geyim eskizi. Rəssam : Ə. Almaszadə. 1957 – ci il
eskiz
221. ADAOBT- nin keçdiyi sənət yolundan bəhs edən t
məqalələrindən ibarət albom albom
qəzet
222. Qara Qarayev – bəstəkar, SSRİ xalq artisti ( 1918 – 1982 ) foto
223. SSRİ xalq artistləri, bəstəkar Q. Qarayev və Niyazi xalq
yazısıçı İ. Qasımovla birlikdə bəstəkarların II Qurultayında.
1958 – ci il
foto
224. Q. Qarayev « Yeddi gözəl ». 1953 – cü il
Rejissor : P. Qusev
Rəssamlar : Ə. Almaszadə, F. Qusak
Aişə – L. Vəkilova
Mənzər – K. Bataşov
foto
225. Q. Qarayev « Yeddi gözəl ». 1953 – cü il
Rejissor : P. Qusev
Rəssamlar : Ə. Almaszadə, F. Qusak
Aişə – L. Vəkilova
Mənzər – K. Bataşov
foto
226. Q. Qarayev « Yeddi gözəl ». 1953 – cü il
Rejissor : P. Qusev
Rəssamlar : Ə. Almaszadə, F. Qusak
Tamaşadan səhnə
foto
227.

« Qara Qarayev mənim ən çox sevdiyim bəstəkarlardandır.
Onun musiqisinin müvəffəqiyyətinin sirri xalq ənənələrinin,
klassik irsin ən müasir musiqi formalarında parlaq istedadla,
ancaq onun özünə xas olan tərzdə birləşdirməsindədir ».

Dmitri Şostakoviç
Bəstəkar, SSRİ xalq artisti

mətn
228. Q. Qarayev « İldırımlı yollarla » . 1964 – cü il
Rejissor : Y. Qriqoroviç
Rəssam : V. Dorrer
Sari – L. Vəkilova
Mako – K. Bataşov
foto
229. Q. Qarayev « İldırımlı yollarla » . 1964 – cü il
Rejissor : Y. Qriqoroviç
Rəssam : V. Dorrer
Tamaşadan səhnə
foto
230. Q. Qarayev « Leyli və Məcnun ». 1969 – cu il
Rejissor : N. Nəzirova
Rəssam : Ə. Almaszadə
Tamaşadan səhnə
foto
231. « Yeddi gözəl » ( Q. Qarayev ) tamaşasına çəkilmiş eskiz.
Rəssam : F. Qusak . 1953 – cü il
eskiz
232. « Yeddi gözəl » ( Q.Qarayev ) tamaşasına çəkilmiş dekorasiya
eskizi.. Rəssam : T. Nərimanbəyov. 1959 – cu il
eskiz
233. « İldırımlı yollarla » ( Q. Qarayev ) tamaşasına çəkilmiş geyim
eskizi. Rəssam İ. Axundov . 1959 – cu il
eskiz
234. « İldırımlı yollarla » ( Q. Qarayev ) tamaşasına çəkilmiş geyim
eskizi. Rəssam İ. Axundov . 1959 – cu il
eskiz
235. « Tülkü və Alabaş » ( İ. Məmmədov ) tamaşasına çəkilmiş
dekorasiya eskizi. Rəssam : Ə. Almaszadə
eskiz
236. « Qızıl Açar » ( B. Zeydman ) tamaşasına çəkilmiş dekorasiya eskizi eskiz
237. Fikrət Əmirov – bəstəkar ( 1922 – 1984 ) foto
238. F. Əmirov « Nəsimi ». 1973 – cü il
Tamaşadan səhnə
foto
239. F. Əmirov « Qobustan kölgələri ». 1974 – cü il
Rejissorlar : R. Axundova, M. Məmmədov
Rəssam : T. Nərimanbəyov
Tamaşadan səhnə
foto
240. F. Əmirov « Şur ». ADAOBT, 1968 – ci il
Baletmeyster : Q. Almaszadə
Rəssam : S. Virsaladze
Gənc qız – Ç. Babayeva
Gənc oğlan – V. Pletnyov
foto
241. F. Əmirov « Min bir gecə » . 1979 – cu il
Baletmeyster : N. Nəzirova
Rəssam : T. Nərimanbəyov
Tamaşadan səhnə

foto
242. « Qırmızı lalə »( R. M. Qliyer) tamaşasına çəkilmişdekorasiya
eskizi. Rəssam F.Qusak
eskiz
243. « Min bir gecə » nağılları kimi bir xəzinəyə müraciət etmək
cazibədar olduğu qədər də çətindir. Lakin F. Əmirov bu işin
öhdəsindən bacarıqla gəlmişdir. « Min bir gecə » baleti öz dəyər
və bədii siqlətinə görə milli hüdudlardan çıxaraq bütün xalqlar
üçün yaxın və anlaşıqlı tamaşa olmuşdur ».
Rauf Hacıyev
Bəstəkar, SSRİ xalq artsiti
mətn
244. « Min bir gecə » ( F. Əmirov ) tamaşasına çəkilmiş dekorasiya
eskizi. Rəssam T. Nərimanbəyov. 1980 – ci il
eskiz

VİTRİN

245.

L. Minkus « Don Kixot »

libretto
246. P. İ. Çaykovski « Qu gölü » proqram
247. R. Qliyer « Qırmızı lalə ». 1933 – 34 – cü illər libretto
248. Adam « Korsar ». 1934 – 35 – ci illər proqramm
249. L. Minkus « Don Kixot » libretto
250. A. K. Qlazunov « Raymonda » proqram
251. J. P uçini « Sio – Çio – San ». 1940 – 41 – ci illər proqram
252. P.İ. Çaykovski « Şelkunçik » libretto
253. Ə. Abbasov « Qaraca qız ». Bakı – 1965 – ci il libretto
254. « Böyük rus kompozitoru P. İ. ÇAykovski ». Bakı – 1940 kitab
255. Rimski – Korsakov « Zolotoy petuşok ». 1930 – 31 – ci illər libretto
256. « Məhəbbət əfsanəsi » baletinin yaradıcı heyəti : bəstəkar
A. Məlikov, rejissor A. Qriqoroviç, rəssam S. Virsaladze,
Türk şairi N. Hikmət, dirijor Niyazi
foto
257. A. Məlikov « Məhəbbət əfsanəsi ».
Sankt – Peterburq Opera və Balet Teatrı , 1957 – ci il
Rejissor : Y. Qriqoroviç
Rəssam : S. Virsaladze
Məhmənə Banu – S. Zubkovskaya
Şirin – İ. Kolpakova
Fərhad – A. Qribov
foto
258. A. Məlikov « Məhəbbət əfsanəsi ». 1964 – cü il
Rejissor : Y. Qriqoroviç
Rəssam : S. Virsaladze
Fərhad – M. Məmmədov
Şirin – L. Vəkilova
Məhmənə Banu – R. İsmayılova
foto
259. B. Zeydman « Qızıl açar ». 1958 – ci il
Baletmeyster : Q. Almaszadə
Rəssam : Ə. Almaszadə
Tamaşadan səhnə
foto
260. Ə. Abbasov « Qaraca qız ». 1965 – c i il
Baletmeyster : Q. Almaszadə
Rəssam : Ə. Almaszadə
Tamaşadn səhnə
foto
261. A. Adan « Jizel ».1961 – ci il
Baletmeyster : Q. Almaszadə
Rəssam : Ə. Almaszadə
Tamaşadn səhnə
foto
262. D. Şostakoviç « Xanım və xuliqan ». ADAOBT, 1967 – ci il
Rejissor : Boyarski
Rəssam : Dorrer
Xanım – Ç. Babayeva
Xuliqan – V. Pletnyov
foto
263. L. Minkus « Don Kixot ». 1974 – cü il
Baletmeyster : Q. Almaszadə
Rəssam : Ə. Almaszadə
Tamaşadn səhnə
foto
264. « Nəsimi » ( F. Əmirov ) tamaşasına çəkilmiş dekorasiya eskizi
Rəssam T. Nərimanbəyov
foto

VİTRİN

265.

Rəşid Behbudov

buklet
266. Faiq Mustafayev buklet
267. Cavanşir Qafarov buklet
268. Anatoli Urvantsev buklet
269. Ağababa Bünyatzadə
buklet
270. Mürsəl Bədirov buklet
271. Roman Trifonov buklet
272. Maqsud Məmmədov buklet
273. Leyla Vəkilova buklet
274. Firəngiz Əhmədova buklet
275. Soltan Dadaşov buklet
276. Məmmədtağı Bağırov buklet
277. Firuzə Muradova buklet
278. « Romeo və Cülyetta ».1917 – 18 – ci illər buklet
279. Üzeyir Hacıbəyli – bəsikar ( 1885 – 1948 )
Heykəltaraş F. Əbdürrəhmanov
büst
280. Müslüm Maqomayev – bəsikar ( 1885 – 1937 )
Heykəltaraş F. Əbdürrəhmanov
büst