V ZAL

Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı

 

Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının fəaliyyəti də muzeydə çox orijinal sənədlər, tamaşaların tərtibatını əks etdirən maketlər, eskizlər, kostyumlar və kuklalar vasitəsilə işıqlandırılır.

1920 – ci ildə Bakıya qastrola gələn Rusiyanın «Yarasa» teatrının kollektivinin bəzi üzvləri vətənə qayıtmayaraq Bakıda qalır. Onların və yerli aktyorların qüvvələri ilə Bakıda Azad Tənqid və Təbliğ Teatrı ( «Satiragit» Teatrı) yaradılır.

1923 – cü ildə Bakı İşçi Teatrı kimi fəaliyyətini davam etdirən bu sənət ocağı 1937 – ci ildən Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı adlanır.

Teatrın səhnəsində tamaşaya qoyulmuş səhnə əsərlərinin sırasında «Sevil», «Od gəlini» (Cəfər Cababrlı), «Xırs quldurbasan», «Lənkəran xanının vəziri» ( Mirzə Fətəli Axundzadə ), «Şeyx Sənan» ( Hüseyn Cavid ), «Vaqif», «Fərhad və Şirin» ( Səməd Vurğun ) , «Sən həmişə mənimləsən» ( İlyas Əfəndiyev ), «Dəniz cəsurları sevir» ( İmran Qasımov, Həsən Seyidbəyli ), «Meşə», «Cehizsiz qız», «Tufan» (Aleksandr Ostrovski), «Müfəttiş» (Nikolay Qoqol), «Maskarad» (Mixail Lermontov), «Anna Karenina» (Lev Tolstoy), «Vanya dayı» (Anton Çexov ) və sairəni göstərmək olar.

Teatrda Mixail Jarov, Faina Ranevskaya, Boris İlyin, Antonina Filippova, Konstantin Myakişev, Nikolay Şulqin, Pyotor Jarikov, Pyotir Yudin, Vera Şirye, Raxil Ginzburq, Sergey Yakuşev, Anatoli Falkoviç, Lyudmila Duxovnaya, Murad Yegizarov, Natalya Tağıyeva, Məhərrəm Haşımov, Cənnət Səlimova, Aleksandr Şarovski kimi sənətkarlar nəsli yetişmişdir.

Muzeyin bu teatra həsr olunmuş zalında teatrın yaradıcılıq yolu müxtəlif materiallar sayəsində öz əksini tapır.